Aktualności Aktualności

Powrót

Dostawa i montaż do lokalizacji pożarów dla fragmentarycznej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego pożarów Nadleśnictwa Gniewkowo SA.270.67.2021.WK

Dostawa i montaż do lokalizacji pożarów dla fragmentarycznej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego pożarów Nadleśnictwa Gniewkowo SA.270.67.2021.WK

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16637/summary adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://josephine.proebiz.com./pl/ składanie oferty: https://josephine.proebiz.com