Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SA.270.82.2022.WK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SA.270.82.2022.WK

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Gniewkowo zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SWZ

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust.
1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - „PZP”) oraz
aktów wykonawczych do PZP. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://josephine.proebiz.coni/pl/tender/36114/summary

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.
6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.
672 - „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prac szkółkarskich, do wykonania na
terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023 - przetarg 3

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13-01-2023 09:00:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 13-01-2023 09:30:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/36114/summary

UWAGA!!! Nowy numer konta bankowego do wpłaty wadium oraz zabezpieczenia
należytego wykonania umowy: 51 1600 1462 1016 7727 7000 0004