Aktualności Aktualności

Powrót

Sprzedaż nieruchomości w Otłoczynie

Sprzedaż nieruchomości w Otłoczynie

 
 

                                                    

                                                     Skarb Państwa

                                                   w zarządzie

                                                Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

                                               Nadleśnictwo Gniewkowo

                                                        ul. Dworcowa 10

                                                      88-140 Gniewkowo

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o ogólnej powierzchni 0,2618 ha położonej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obręb ewidencyjny Otłoczyn, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3297/9, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4

 

 1. Sprzedaż nieruchomości następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażoną w piśmie z dnia 03.03.2015 r., zn.spr.: OF.2101.41.2015.MG i prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007 Nr 78 poz. 532).
 2. Opis nieruchomości:
 1. nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,2618 ha położona jest na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, obręb ewidencyjny Otłoczyn, stanowi działkę ewidencyjną nr 3297/9, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00026940/4;
 2. nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B;
 3. nieruchomość ma kształt nieregularny. Działka zabudowana jest kompleksem budynków garażowo-gospodarczych. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia technicznego. Istnieje dostęp do uzbrojenia w instalację elektryczną
  i wodociągową. Brak dostępu do instalacji kanalizacyjnej ogólnospławnej
  i gazowej.
 1. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/129/2000 z dnia 14.04.2000 r. w Aleksandrowie Kujawskim, nieruchomość stanowiąca działkę nr 3297/9 oznaczona jest jako: grunty rolne.
 2. Nieruchomość może być zagospodarowana na cele budownictwa mieszkaniowego.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich oraz nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
 4. Nieruchomość nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). Kwota ta stanowi cenę brutto.
 6. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Pani Weronika Spisak-Kowalska  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. pod numerem  tel. 52 3510259.
 7. Termin przetargu ustala się na dzień 12.04.2016 r. o godz. 09.00. w sali narad Nadleśnictwa Gniewkowo przy ul. Dworcowej 10 w Gniewkowie (kod: 88-140 Gniewkowo).
 8. Wysokość wadium wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 
  i może być wniesione w gotówce na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gniewkowo - BGŻ S.A. O/Inowrocław 77 2030 0045 1110 0000 0066 7340 lub w formie gwarancji bankowej w terminie do dnia 11.04.2016 r. do godz. 12.00. Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną, która nie wygrała przetargu lub której oferta została odrzucona zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
 9. Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia  11.04.2016 r. godz. 12.00
  w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zalakowanej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 3297/9" na adres: Nadleśnictwo Gniewkowo, ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo.
 10. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

     - zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej określonej
     w pkt 7 ogłoszenia.

 1. Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.
 2. Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze w miejscu
  i terminie ustalonym zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska  wymienionego w pkt 1, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 5. O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 6. Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronach internetowych Nadleśnictwa Gniewkowo.
 7. Nabywcę ustalonego w wyniku przetargu, Nadleśnictwo zawiadomi pisemnie
  w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.
 8. Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący.
 9. Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty zakończenia przetargu.
 10. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;
 2. numer telefonu kontaktowego;
 3. numer PESEL, NIP, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 4. numer rachunku bankowego oferenta;
 5. datę sporządzenia oferty;
 6. oferowaną cenę;
 7. sposób zapłaty ceny;
 8. proponowany sposób wykorzystania nieruchomości;
 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego przetargu;
 11. dowód wniesienia wadium;
 1. Formularz oferty oraz formularze oświadczeń stanowiące załączniki do oferty można pobrać na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Gniewkowo w zakładce: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia lub na stronie internetowej:  www.gniewkowo.torun.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo.
 2. Oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w pkt 22 lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium będą odrzucane.
 3. W przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Sprzedający zawiadamia tych oferentów o miejscu i terminie licytacji.
 4. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując
  o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.