Aktualności Aktualności

Powrót

Wykonywanie usług z zakreu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2022 - pakiet 11 Specjalist

Wykonywanie usług z zakreu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2022 - pakiet 11 Specjalist

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ

 

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16923/summary adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://josephine.proebiz.com./pl/ składanie oferty: https://josephine.proebiz.com