Aktualności Aktualności

Powrót

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla Pakietu X – 12 Szkółka SA.270.75.2022.WK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla Pakietu X – 12 Szkółka SA.270.75.2022.WK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla Pakietu X – 12 Szkółka dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023” – przetarg 2 ( pakiet X – 12 Szkółka)

Numer sprawy: SA.270.75.2022.WK

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023” – przetarg 2 ( pakiet X – 12 Szkółka).

Działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 1. Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający dnia 28.11.2022r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023” – przetarg 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części (Pakiety). W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 15.12.2022r. do godz: 09.00 na Pakiet X – 12 Szkółka nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.