Asset Publisher Asset Publisher

Obszary NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Polska jako członek Unii Europejskiej aktywnie działa również na płaszczyźnie ochrony przyrody w ujęciu europejskim. Stąd na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo został ustanowiony Obszar Programu Natura 2000 - Dolina Dolnej Wisły – o powierzchni ok. 33,5 tys. ha (w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa ok. 2,2 tys. ha). Jest to tzw. „obszar specjalnej ochrony", gdzie gniazduje ok. 180 gatunków ptaków, a także stanowi on ostoję dla ptaków migrujących i zimujących, a także ważny teren żerowiskowy dla orła bielika.

Omawiany obszar cechuje się również bogatą fauną innych zwierząt kręgowych, bogatą florą roślin naczyniowych ( ok 1350 gatunków), w tym wiele chronionych, a także zróżnicowanymi zbiorowiskami roślinnymi (w tym m.in. murawy kserotermiczne). Obszar powyższy zaliczono do ostoi ptasiej o randze europejskiej.