Asset Publisher Asset Publisher

Back

Lasy Państwowe liderem transformacji energetycznej.

Lasy Państwowe liderem transformacji energetycznej.

W dniu 28 czerwca 2022 r. Lasy Państwowe otrzymały pierwszą nagrodę za projekt „LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych” zgłoszony w konkursie organizowanym w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego.

 

Zgłoszony projekt obejmował swoim zakresem aktualnie realizowane przez Lasy Państwowe projekty rozwojowe:

 

    Las Energii, którego głównym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w krajowym miksie energetycznym, poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnienia samowystarczalności energetycznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  Obejmuje rozwijanie elektromobilności (wymiana pojazdów użytkowanych przez LP na elektryczne i budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych) oraz inwestycje w OZE (np. farmy fotowoltaiczne) na gruntach zarządzanych przez LP, nieprzydatnych pod kątem zalesiania,

    Modernizacja energetyczna budynków PGL LP, polegająca na zwiększeniu efektywności energetycznej budynków m.in. poprzez termomodernizację budynków administrowanych przez LP oraz instalowanie źródeł OZE,

Kapituła konkursu, którą stanowiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oceniała innowacyjność i potencjał wdrożenia (skalowalność) oraz zastosowanie rozwiązań w kontekście efektywności energetycznej. Innowacyjność zgłoszonego projektu polegała na synergii, komplementarności i kompleksowości działań Lasów Państwowych (w tym nowatorskich i pilotażowych) prowadzonych w ramach ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Potencjał wdrożenia rozwiązań realizowanych w ramach projektów jest ogromny z uwagi na strukturę organizacyjną Lasów Państwowych, która pokrywa swoim zasięgiem obszar całej Polski. Działania prowadzone przez Lasy Państwowe mogą stanowić wzorzec dla pozostałych jednostek czy też społeczności lokalnych.

 

Poza statuetką i dyplomem Lasy Państwowe otrzymały prawo posługiwania się do 31 lipca 2023 roku znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej”.