Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenie w sprawie ustawiania pasiek

Ogłoszenie w sprawie ustawiania pasiek

Od 2015 r. obowiązują nowe zasady lokalizowania pasiek na terenie poligonu wojskowego znajdującego się na gruntach leśnych w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Gniewkowo. Chętnych zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie w sprawie ustawiania pasiek na gruntach leśnych Nadleśnictwa Gniewkowo

 

W nawiązaniu do art. 27 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (Dz. U.z 2014 r. poz. 1153), Rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.12.1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz. U. z 1999 roku, Nr 6, poz. 42) oraz § 3 ust. 6 Umowy o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie z dnia 30.03.2005 r. zawartej pomiędzy Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych, a Ministrem Obrony Narodowej, Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że ustawianie pasiek na terenie poligonu wojskowego stanowiącego grunty Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Gniewkowo, będzie możliwe wyłącznie
w oddziałach leśnych wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 oraz przedstawione na mapie lokalizacyjnej stanowiącej załącznik nr 2.

 

  1. Warunki uzyskania zgody na ustawienie pasiek na terenie poligonu wojskowego:
  1. wniosek należy składać od dnia:
  • 01.02.2016 r. – 31.06.2016 r. na wrzos;
  • 01.02.2016 r. – 30.04.2016 r. na akację i lipę;
  1. wnioskodawca może zgłaszać wnioski o ustawienie pasiek na nie więcej niż 4 oddziały, lecz w jednym oddziale może występować wyłącznie do 60 uli jednego pszczelarza;
  2. pierwszeństwo ustawienia pasieki w określonym oddziale leśnym posiadają osoby, które wieloletnio korzystały z danego gruntu leśnego bez zastrzeżeń oraz przestrzegały warunków korzystania z terenów leśnych zawartych w umowie, w szczególności bezpieczeństwa ustalonego przez stronę wojskową;
  3.  w przypadku zaistnienia sytuacji złożenia wniosku na ten sam oddział leśny przez dwie osoby, decyduje data wniosku oraz patrz punkt 3;

 

2.     Warunki uzyskania zgody na ustawienie pasiek poza poligonem  wojskowym  pozostają bez zmian:

  1. wnioski o ustawienie pasiek poza poligonem wojskowym należy składać zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

 

3.  Po dokonanym wyborze Nadleśnictwo Gniewkowo zawrze właściwe umowy na ustawienie pasiek.

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

  1. Tabelaryczne zestawienie oddziałów ;
  2. Mapa lokalizacyjna.