Położenie

Nadleśnictwo Gniewkowo jest jednym z dwudziestu-siedmiu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, czterech powiatów: aleksandrowskiego, toruńskiego, inowrocławskiego oraz powiatu miejskiego Toruń- Miasto Toruń (część lewobrzeżna), 13 gmin. Swym zasięgiem obejmuje dwa obręby leśne: Gniewkowo i Otłoczyn. Ma powierzchnię 22,6 tys.ha.

Historia

Powstanie nadleśnictwa wiąże się z istotnym wzrostem lesistości Kujaw w drugiej połowie XIX w. Władze pruskie uznały potrzebę wyodrębnienia nowej jednostki administracji leśnej w 1887 r. pozwalającej na skuteczniejsze zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. Pierwotna powierzchnia nadleśnictwa liczyła 6591,76 ha. Krótko po utworzeniu nadleśnictwa w 1889 r. wybudowano jego siedzibę, która po dzień dzisiejszy spełnia tę funkcję.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.