Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Gniewkowo podzielona jest na dwa obręby leśne: Gniewkowo i Otłoczyn, które zajmują ok. 22.6 tyś. hektarów. Przeciętna lesistość w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wynosi ok 15%. Tak niska lesistość odzwierciedla charakter terenów Równiny Kujawskiej.

Skład gatunkowy lasów jest uzależniony od wielu czynników, m.in. zróżnicowania oraz rozmieszczenia siedlisk. Zdecydowanie przeważają bory (59%), na których dominuje sosna(89%). Pozostała część obszaru to żyźniejsze siedliska lasowe bardziej zróżnicowane gatunkowo, jednak także z przewagą sosny (za wyjątkiem kompleksów: Wierzbiczany i Koneck).