Asset Publisher Asset Publisher

Back

"Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP" - przetarg III SA.270.36.2022.WK

"Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP" - przetarg III SA.270.36.2022.WK

"Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP" - przetarg III SA.270.36.2022.WK

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/26964/summary

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://josephine.proebiz.com./pl/ składanie oferty: https://josephine.proebiz.com

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07-07-2022 10:00:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/26964/summary

TERMIN OTWARCIA OFERT: 07-07-2022 10:15:00