Asset Publisher Asset Publisher

Back

"Przebudowa nawierzchni dojazdu przeciwpożarowego nr 47 IV etap" SA.270.65.2022.WK

"Przebudowa nawierzchni dojazdu przeciwpożarowego nr 47 IV etap" SA.270.65.2022.WK

"Przebudowa nawierzchni dojazdu przeciwpożarowego nr 47 IV etap" SA.270.65.2022.WK

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/33163/summary adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://josephine.proebiz.com./pl/ składanie oferty: https://josephine.proebiz.com

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04-11-2022 10:00:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 04-11-2022 10:30:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/33163/summary

UWAGA!!! Nowy numer konta bankowego do wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 51 1600 1462 1016 7727 7000 0004