Asset Publisher Asset Publisher

Back

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego służby leśnej Balczewo wraz z wymianą pokrycia dachowego" SA.270.44.2022.WK

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego służby leśnej Balczewo wraz z wymianą pokrycia dachowego" SA.270.44.2022.WK

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/29307/summary

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://josephine.proebiz.com./pl/ składanie oferty: https://josephine.proebiz.com

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17-08-2022 09:00:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/29307/summary

TERMIN OTWARCIA OFERT: 17-08-2022 09:30:00

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00288076/01 z dnia 2022-08-02