Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla fragmentarycznej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego pożarów Nadleśnictwa Gniewkowo SA.270.39.2022.WK

Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla fragmentarycznej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego pożarów Nadleśnictwa Gniewkowo SA.270.39.2022.WK

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ

strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/28620/summary

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://josephine.proebiz.com./pl/ składanie oferty: https://josephine.proebiz.com

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19-08-2022 09:00:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/28620/summary

TERMIN OTWARCIA OFERT: 19-08-2022 09:30:00