Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nazwa Projektu: „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Nazwa Projektu: „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Okres realizacji: 2016-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

• rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,

• szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,

• dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

• skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

• rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

- budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (138 szt.)

- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (183 szt.)

- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (42 szt.)

- budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)

- wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

- zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)
 

Realizacja projektu przyczyniła się między innymi do:

  •     zwiększenia odporności lasów na klęski żywiołowe takie jak pożary, którymi zagrożenie wzrasta wraz z ocieplaniem się klimatu,
  •     podniesienia efektywności systemu wczesnego ostrzegania o pożarach w Lasach Państwowych,
  •     zwiększenia powierzchni leśnych objętych monitoringiem oraz skrócenia czasu wykrycia zagrożenia i reagowania
  •     ograniczenia zasięgu pożarów i negatywnych skutków z nimi związanych (np. zubożenie gleby, zniszczenie ekosystemu i zamieszkujących go organizmów, straty materialne),
  •     poprawy ochrony przeciwpożarowej na obszarach sąsiadujących z terenami administrowanymi przez LP, np. parków narodowych czy terenach zamieszkanych (wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów),
  •     ograniczenia emisji CO₂ w wyniku zmniejszenia liczby oraz zasięgu pożarów.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 88 029 674,40 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 59 472 181,08 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 50 551 353,92 zł

 

Wykonane w ramach projektu zadania na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo:
•Zakup sprzętu do lokalizacji pożarów (kamery HD),
•Doposażenie PAD,
•Budowa dostrzegalni pożarowej w Leśnictwie Rudak

•Budowa dostrzegalni pożarowej w Leśnictwie Otłoczyn

 

W ramach projektu Nadleśnictwo Gniewkowo uzyskało łączne dofinansowanie w wysokości 604 896,10 zł.

Informacje o projekcie