Asset Publisher Asset Publisher

Back

Informacja o wynikach postępowania SA.270.65.2022.WK

Informacja o wynikach postępowania SA.270.65.2022.WK

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I – bez negocjacji) pn. „Przebudowa nawierzchni dojazdu przeciwpożarowego nr 47 IV ETAP” I.

Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”), biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w dokumentach zamówienia, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy:

Roboty Ziemne Budowlane i Drogowe Mariusz Szczepański ul. Nadborna 6, 86-050 Solec Kujawski

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. Poza tym oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert określonego w SWZ (kryterium „Cena”) oraz ( Kryterium „Okres rękojmi”), tj. 93,89 pkt i tym samym została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.