Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do siedziby leśnictwa Zajezierze SA.270.11.2023.WK

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do siedziby leśnictwa Zajezierze SA.270.11.2023.WK

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/40458/summary adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://josephine.proebiz.com./pl/ składanie oferty: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/40458/summary

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15-05-2023 10:00:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 15-05-2023 10:30:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/40458/summary

UWAGA!!! Nowy numer konta bankowego do wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 51 1600 1462 1016 7727 7000 0004