Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023 - przetarg 2 SA.270.75.2022.WK

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023 - przetarg 2 SA.270.75.2022.WK

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/34958/summary

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prac szkółkarskich, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023 – przetarg 2

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15-12-2022 09:00:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 15-12-2022 09:30:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/34958/summary

UWAGA!!! Nowy numer konta bankowego do wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 51 1600 1462 1016 7727 7000 0004