Asset Publisher Asset Publisher

Back

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SA.270.30.2021.WK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SA.270.30.2021.WK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer sprawy: SA.270.30.2021.WK

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Przebudowa nawierzchni projektowanego dojazdu pożarowego nr 47 na terenie l-ctwa Dąbki I ETAP” Działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1. Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 08.07.2021r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa nawierzchni projektowanego dojazdu pożarowego nr 47 na terenie l-ctwa Dąbki I ETAP”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 29.07.2021r. do godz: 10.00 nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

 

Załącznik nr 1 - Unieważnienie postępowania