Asset Publisher Asset Publisher

Obszary NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Polska jako członek Unii Europejskiej aktywnie działa również na płaszczyźnie ochrony przyrody w ujęciu europejskim.

Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo zostały ustanowione Obszary Programu Natura 2000:

  1. Obszary specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły (PLB 040003) – o powierzchni ok 33559,00 ha (w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 2537,03 ha). W okresie lęgowym gniazduje tutaj około 180 gatunków ptaków, a także stanowi on ostoję dla ptaków migrujących i zimujących. W okresie wędrówek ptactwo wodno-błotne występuję w koncentracjach do ponad 30 000 osobników. Tereny te są również bardzo ważnym terenem żerowym dla bielika. Omawiany obszar cechuje się również bogatą fauną innych zwierząt kręgowych, bogatą florą roślin naczyniowych ( ok. 1350 gatunków), w tym wiele chronionych, a także zróżnicowanymi zbiorowiskami roślinnymi (w tym m.in. murawy kserotermiczne). Obszar zaliczono do ostoi ptasiej o randze europejskiej.
  1. Obszary ochrony specjalnej (SOO)
  • Nieszawska dolina Wisły (PLH 040012) - o powierzchni 3891,72 ha (w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 1876,24 ha). Obszar ma znaczenie dla ochrony mozaiki siedlisk nadrzecznych charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej oraz fauny związanej z rzeką i środowiskami dna doliny.
  • Wydmy Koltiny Toruńskiej (PLH 040041) - o powierzchni 5289,91, całość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gniewkowo. Jeden z większych śródlądowych obszarów wydmowych Polski. Główne ogniwo naturalnego korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce jeden z dwóch najważniejszych szlaków migracji dużych ssaków drapieżnych oraz kopytnych. Przedmiotami ochrony jest między innymi siedlisko przyrodnicze 4030 - Suche wrzosowiska.Suche wrzosowiska ( Fot. Nadleśnictwo Gniewkowo)