Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gniewkowo/plan-urzadzenia-lasu

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Podstawowym dokumentem regulującym gospodarowanie zasobami leśnymi w każdym nadleśnictwie jest Plan Urządzenia Lasu. Sporządzany jest na okres 10 lat przez wyspecjalizowane jednostki planistyczne, min. Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej. Plan Urządzenia Lasu jest zatwierdzany decyzja Ministra Środowiska. Na podstawie tego dokumentu nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie.

Plan Urządzenia Lasu sporządzany jest zgodnie z zatwierdzona i obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu. Plan Urządzenia Lasu sporządza się z uwzględnieniem przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej a także celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych. Dokument ten wykonany jest z zachowaniem zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Oznacza to działalność która zmierza do wykorzystania zasobów w sposób i w tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, funkcji ochronnych, gospodarczych i socjalnych zarówno na poziomie lokalnym
jak i narodowym.

 

Plan Urządzenia Lasu zawiera w szczególności:

 1. Opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym:
  - zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia
  oraz lasów ochronnych,
  - zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów;
 2. Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;
 3. Program ochrony przyrody;
 4. Określenie zadań , w tym w szczególności dotyczących:
  - ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie
  jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych,
  - zalesień i odnowień,
  pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
  - gospodarki łowieckiej,
  - potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej (budynki, drogi).
Zgodnie z obowiązującym prawem Plan Urządzenia Lasu analizowany jest pod kątem wpływu na środowisko naturalne, efektem czego jest Prognoza Oddziaływania na Środowisko PUL.

Informacje dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gniewkowo/plan-urzadzenia-lasu