Asset Publisher Asset Publisher

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

- doradzają prywatnym właścicielom jak prowadzić gospodarkę leśną;
- udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
- wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy  szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
- organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
- sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Sprawami lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Gniewkowo zajmują się leśniczowie na terenie poszczególnych leśnictw, w zależności od lokalizacji lasu prywatnego według następujących gmin i powiatów:

- Gniewkowo, Rojewo - leśniczy leśnictwa Podlesie
- Inowrocław - leśniczy leśnictwa Balczewo
- Dąbrowa Biskupia - leśniczy leśnictwa Rejna
- Miasto Toruń - leśniczy leśnictwa Rudak
- powiaty aleksandrowski i toruński - leśniczy leśnictwa Pieczenia
 

Niezbędnych informacji w zakresie lasów niepaństwowych udziela także Pan Adam Jankowski w biurze nadleśnictwa.

 

W terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Gniewkowo znajdują się lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 1660,07 ha (stan na 01.01.2023 r.).
 

Na podstawie zawartych porozumień został powierzony nadzór nad lasami innych własności przez trzy starostwa powiatowe. Na terenie poszczególnych starostw nadleśnictwo nadzoruje następujące powierzchnie leśne:

  1. Powiat aleksandrowski – 936,96 ha
  2. Powiat inowrocławski – 703,11 ha
  3. Powiat toruński – 20 ha

Nadzór jest prowadzony na terenie 12 gmin, w skład których wchodzą łącznie
124 wsie. Odpowiedzialnymi za nadzór nad lasami niepaństwowymi w Nadleśnictwie Gniewkowo są  leśniczowie leśnictwa Pieczenia, Rejna, Podlesie, Balczewo oraz Rudak.

Lasy niebędące w zarządzie PGL LP położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gniewkowo charakteryzują się bardzo dużym rozdrobnieniem.
Występują głównie na gruntach porolnych, co powoduje obniżenie ich odporności
na zagrożenia zarówno biotyczne, jak i abiotyczne. Najbardziej narażone
są monokultury sosnowe , które atakowane są przede wszystkim przez szkodniki pierwotne jak np: brudnica mniszka, borecznik sosnowiec a z grzybów największe zagrożenie stanowi huba korzeniowa.

 W ostatnich latach nastąpił wzrost powierzchni ogólnej lasów niebędących
w zarządzie PGL LP na skutek zalesień gruntów mało przydatnych dla celów rolniczych. Niewątpliwy wpływ na to miało podpisane porozumienie między Lasami Państwowymi a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, narzucające wspólne zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.