Zasoby leśne

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Gniewkowo podzielona jest na dwa obręby leśne: Gniewkowo i Otłoczyn, które zajmują ok. 22.6 tyś. hektarów. Przeciętna lesistość w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wynosi ok 15%. Tak niska lesistość odzwierciedla charakter terenów Równiny Kujawskiej.

Hodowla lasu

Współcześnie niewiele lasów ma charakter naturalny. Zdecydowana większość została posadzona i wypielęgnowana ręką człowieka.

Ochrona lasu

Ochrona lasów ma szczególnie istotne znaczenie dla każdego z nas. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji drzew i dbaniu o czystość i porządek jak również dzięki zdobytej wiedzy o procesach zachodzących w przyrodzie, każdego roku leśnicy podejmują działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększanie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Certyfikaty

Certyfikacja FSC przeprowadzana jest w oparciu o międzynarodowe standardy ustalone przez organizację Forest Stewardship Council, czyli Radę Zrównoważonej Gospodarki Leśnej. Głównym celem tej organizacji jest wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej, czyli takiej, która bierze pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Aktualnie gospodarka leśna prowadzona przez jednostki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu spełnia nie tylko standardy certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC), ale również polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego gospodarowania lasów, które określa system certyfikacji The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.