Położenie

Nadleśnictwo Gniewkowo położone jest w południowo części województwa kujawsko-pomorskiego. Należy do grupy 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Historia

Powstanie nadleśnictwa wiąże się z istotnym wzrostem lesistości Kujaw w drugiej połowie XIX w. Władze pruskie uznały potrzebę wyodrębnienia nowej jednostki administracji leśnej w 1887 r. pozwalającej na skuteczniejsze zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. Pierwotna powierzchnia nadleśnictwa liczyła 6591,76 ha. Krótko po utworzeniu nadleśnictwa w 1889 r. wybudowano jego siedzibę, która po dzień dzisiejszy spełnia tę funkcję.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów