Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Gniewkowo podzielona jest na dwa obręby leśne: Gniewkowo i Otłoczyn, które zajmują ok. 21,6 tysięcy hektarów.

Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo dominującymi siedliskami są siedliska borowe, które zajmują 82,8% powierzchni leśnej, natomiast siedliska lasowe stanowią 17,2% powierzchni nadleśnictwa.

Najczęstszym typem siedliskowym jest bór świeży (Bśw), który stanowi 54,5% powierzchni leśnej.
Dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna, która zajmuje 86,3% powierzchni leśnej. Na uwagę zasługuje udział brzozy, która stanowi 7,9% powierzchni, dęba około 3,5% oraz olchy 1% powierzchni leśnej.
Największą powierzchnię 18,7% powierzchni leśnej stanowią drzewostany III klasy wieku tj. w przedziale od 41 do 60 lat. Rozpiętość klasy wieku w przypadku drzewostanów wynosi 20 lat np.: I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa wieku – 21 – 40 lat, III klasa wieku – 41 – 60 lat.
KO czyli klasa odnowienia to drzewostan, w którym rozpoczęto proces odnowienia rębniami złożonymi z jednoczesnym występowaniem młodego pokolenia o stopniu pokrycia od minimum 30% do powyżej 50%. KDO czyli klasa do odnowienia
to drzewostan, w którym rozpoczęto proces odnowienia z zastosowaniem rębni złożonych, których kontynuacja uzależniona jest od wprowadzenia młodego pokolenia pod okapem starodrzewiu.
Przeciętny wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Gniewkowo wynosi 51 lat.
Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 199 m³/ha, a zasoby drzewne nadleśnictwa czyli zapas na powierzchni leśnej wynoszą 4,1 mln.m³.
Na siedliskach borowych gatunkiem wiodącym jest sosna zwyczajna.
Siedliska lasowe są w pełni wykorzystane do hodowli drzewostanów dwu i więcej gatunkowych. Dotyczy to zwłaszcza młodych drzewostanów w wieku do 40 lat oraz nowo zakładanych upraw, które swoim urozmaiconym składem gatunkowym dostosowane są do warunków siedliskowych.